Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości przy Świątnickiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż.

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (cztery budynki magazynowe) w granicach działki nr 4, AM-6, obręb Księże Małe, o powierzchni 0,6034 ha, położonej we Wrocławiu
przy ul. Świątnickiej 30.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczysta nr WR1K/00046870/3.

Dział  IV księgi wieczystej bez wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

W planie miejscowym uchwalonym uchwałą nr VI/55/15 Rady Miejskiej Wrocławia z  dnia 15 stycznia 2015 roku na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem
12U (obiekty sakralne, zabudowa zamieszkiwania wspólnot religijnych, obiekty upowszechniania kultury, widowiskowe obiekty kultury, wystawy i ekspozycje, obiekty kształcenia dodatkowego, handel detaliczny małopowierzchniowy A, handel detaliczny małopowierzchniowy B, gastronomia, pracownie artystyczne, biura, skwery, infrastruktura drogowa, obiekty infrastruktury technicznej).

CENA WYWOŁAWCZA:  1 900 000 zł

WADIUM: 200 000 zł

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 20 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.03.2017 r. o godz. 11:00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 49.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU jest:

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 200 000 zł na konto Uniwersytetu Wrocławskiego
    we Wrocławiu:

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław,

Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Świątnicka 30- Sprzedaż”

do dnia 06.03.2017 r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe.

  1. Złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do 07.03.2017 r. do godz.15:00,
    w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław,
    ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się
z udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl: Regulaminem sprzedaży, formularzem zgłoszenia oraz informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego – wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający
do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium, należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe.  W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi Nabywca.

Umowa sprzedaży sporządzona będzie po uzyskaniu zgody, udzielonej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016.2259), zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), po zapłacie przez Nabywcę całej kwoty sprzedaży.

DODATKOWE INFORMACJE można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. 71 3752277.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu bez podania przyczyny.

Dodane przez: Michał Raińczuk

3 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 16 Lut 2017