Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Licytacja nieruchomości przy Szajnochy

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w granicach działki nr 32, AM 24, obręb Stare Miasto, o pow. 0,1293 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10, zabudowanej budynkiem, będącej częścią nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00057997/9. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/2792/191.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

W planie miejscowym uchwalonym uchwałą nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia
z 12 czerwca 2003 roku teren, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem 19UC – tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję mieszkaniową oraz usługi o wysokim standardzie.

CENA WYWOŁAWCZA: 10 100 000 zł
WADIUM: 600 000 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 100 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 49.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU jest:

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 600 000 zł na konto Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu:
    Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław,
    Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Szajnochy 10 – Sprzedaż”

    do dnia 03.03.2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe.
    2. Złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do 06.03.2017 r. do godz.15.00, w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl: Regulaminem sprzedaży, formularzem zgłoszenia oraz informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego – wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi Nabywca.

Umowa sprzedaży sporządzona będzie po uzyskaniu zgody, udzielonej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016.2259), zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), po zapłacie przez Nabywcę całej kwoty sprzedaży.

DODATKOWE INFORMACJE można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. 71 3752277.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia a także warunków przetargu bez podania przyczyny.

Dodane przez: Michał Raińczuk

3 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 16 Lut 2017