Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Licytacja nieruchomości przy Szajnochy

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w granicach działki nr 32, AM 24, obręb Stare Miasto, o pow. 0,1293 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10, zabudowanej budynkiem, będącej częścią nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00057997/9.

W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/2792/191.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

W planie miejscowym uchwalonym uchwałą nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia
z 12 czerwca 2003 roku teren, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem 19UC – tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję mieszkaniową oraz usługi o wysokim standardzie.

CENA WYWOŁAWCZA: 10 100 000 zł
WADIUM: 600 000 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 100 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2017 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 49.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU jest:

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 600 000 zł na konto Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu:
    Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław,
    Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Szajnochy 10 – Sprzedaż”

    do dnia 03.03.2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe.
    2. Złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do 06.03.2017 r. do godz.15.00, w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się
z udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl: Regulaminem sprzedaży, formularzem zgłoszenia oraz informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1) Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem oznaczenia nieruchomości oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3) W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego – wypis lub kserokopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem.
6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający
do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe.  W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. Koszty notarialne i wieczysto-księgowe ponosi Nabywca.

Umowa sprzedaży sporządzona będzie po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
(tj. Dz.U. 2012, poz. 1224, z poź.zm.), po zapłacie przez Nabywcę całej kwoty sprzedaży.
DODATKOWE INFORMACJE można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. 71 3752277.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia
a także warunków przetargu bez podania przyczyny.

Dodane przez: Michał Raińczuk

3 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 16 Sty 2017