Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Pracowni Biogeochemii Instytutu Nauk Geologicznych

Z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta do Pracowni Biogeochemii ING

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie  Uniwersytetu Wrocławskiego .

dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia

Zatrudnienie od 1 lutego 2017 roku.

Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie chemia.

Warunki jakie winien spełniać kandydat:

 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w zakresie chemii,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych ,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie chemii dla studentów geologii, inżynierii geologicznej i geografii,
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego  w mowie i piśmie

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. podanie skierowane do Rektora UWr
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. opinię sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska przy ul. Kuźniczej 35 we 50-138 Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 stycznia 2017 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sty 2017