Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii INE WPAE

Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłąsza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Ogólnej Teorii Ekonomii
Instytutu Nauk Ekonomicznych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy, http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: adiunkt, doktorat, nauki ekonomiczne, teoria pieniądza, teoria cyklu koniunkturalnego, rynki finansowe, ekonomia heterodoksyjna

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. Preferowany będzie doktorat z zakresu teorii pieniądza bądź teorii cyklu koniunkturalnego.
 • Wysoka ocena rozprawy doktorskiej – preferowani będą kandydaci z wyróżnionymi pracami.
 • Wykazanie się odpowiednim dorobkiem naukowym, obejmującym oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje poświadczające specjalizację w zakresie teorii pieniądza czy teorii cyklu koniunkturalnego. Wysoko cenione będą zwłaszcza publikacje anglojęzyczne w uznanych czasopismach zagranicznych.
 • Dobra znajomość teorii rynku finansowego oraz ekonomii heterodoksyjnej.
 • Posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, w tym związane z prowadzeniem zajęć z makroekonomii.
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
 • Czynny udział w życiu naukowym, w tym na polu popularyzacji ekonomii.
 • Pozytywnym aspektem będą też odbyte staże zagraniczne i nagrody w międzynarodowych konkursach ekonomicznych.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  dziekan.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 11.01.2017 r.  wpisując temat wiadomości: KONKURS ZOTE.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.01.2017 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni
o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

The Dean
of the Faculty of Law, Administration and Economics
of Wroclaw University
announces a call
for the position of Assistant Professor
in the Institute of Economic Sciences
at the Faculty of Law, Administration and Economics
of Wroclaw University

The call is open for those who comply with the requirements of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No. 164, Item 1365, with amendments).

Applicants should submit the following:

 • a letter of application addressed to the Chancellor of Wrocław University,
 • CV,
 • personal data form http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • a summary of scientific and educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a list of scientific publications, description of educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a copy of the PhD diploma,
 • at least one letter of reference including information about the applicant’s academic, educational and organizational record,  written by an associate professor or a professor in the area which the applicant is interested in or a related area.

Keywords: Assistant professor, Ph.D. in Economics, monetary economics, business cycle theory, financial markets, heterodox economics

Description:

 • Ph.D. in Economics. Doctoral dissertations in the field of monetary economics or business cycle theory will be preferred.
 • High evaluation of the doctoral dissertation – preference will be given to dissertations defended with honours.
 • Documented scientific achievements in the field of monetary economics and business cycle theory. English articles published in recognized international journals will be highly appreciated.
 • Knowledge of theory of financial markets and heterodox economics.
 • Teaching experience at the university, in particular conducting classes in macroeconomics.
 • Sufficient command of the Polish and English languages allowing for conducting classes/lectures.
 • Strong motivation for teaching and research, including popularization of science.
 • International fellowships and awards will be highly appreciated.

The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: dziekan.wpae@uwr.edu.pl no later than January 11th 2017, with the message title “KONKURS ZOTE”.

The results of the competition shall be announced no later than January 23rd 2017.
Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form.
We reserve the right to answer only selected candidates’ applications.

Przekaż dalej:

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sty 2017