Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Wykładowca w Zakładzie Zarządzania Finansami INE WPAE

Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy
w Zakładzie Zarządzania Finansami
Instytutu Nauk Ekonomicznych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc ,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędny tytuł zawodowy
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

SŁOWA KLUCZOWE: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa, analiza ekonomiczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zarządzania Finansami, Instytutu Nauk Ekonomicznych WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego powinni spełniać następujące wymagania:

 • stopień naukowy magistra ekonomii,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, zarządzania,
 • znajomość oprogramowania finansowo – księgowego Sage Symfonia,
 • otwarty przewód doktorski i zaawansowaną pracę doktorską,
 • legitymować się dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie rachunkowości, zarządzania,
 • preferowane doświadczenie w biznesie.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: dziekan.wpae@uwr.edu.pl do dnia 11.01.2017 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS ZZF).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.01.2017 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni
o złożenie oryginałów dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

The Dean

of the Faculty of Law, Administration and Economics
of Wroclaw University
announces a call
for the position of lecturer
in the Section of Financial Management, Institute of Economic Sciences
at the Faculty of Law, Administration and Economics
of Wroclaw Universit
y

The call is open for those who comply with the requirements of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No. 164, Item 1365, with amendments).

Applicants should submit the following documents:

 • A letter of application addressed to the Rector of the University of Wrocław.
 • A CV.
 • A personal data form http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc
 • A summary of scientific and educational accomplishments as well as other accomplishments in the field of organization and popularization of science.
 • A list of scientific publications.
 • A copy of the diploma confirming obtaining the title of magister.
 • At least one copy of recommendation letter about his/her academic achievements, and teaching and organizational experience. The letter should be prepared by a person with a post-doctoral degree or with a title of a professor in the candidate’s field of interest.

Keywords: Financial accounting, management accounting, financial analysis, economic analysis

Description
The applicants on position lecturer at the Faculty of Law, Administration and Economics of Wroclaw University should meet below requirements:

 • Master’s degree of Economy
 • Postgraduate studies of accounting or management
 • Knowledge of Sage Symfonia – the financial and accounting program
 • The doctoral thesis should be on the advanced level and the doctoral wire must be open,
 • Academic experience and scientific accomplishments in accounting and financial areas,
 • Experience in bussines is and asset.

The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: dziekan.wpae@uwr.edu.pl no later than January 11th 2017, with the message title “Konkurs ZZF”.

The results of the competition shall be announced no later than January 23rd 2017.

Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form.
We reserve the right to answer only selected candidates’ applications.

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Sty 2017