Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych INE WPAE

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ZAKŁADZIE STATYSTYKI I BADAŃ OPERACYJNYCH na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ZAKŁADZIE STATYSTYKI I BADAŃ OPERACYJNYCH na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
 • co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym
  i organizacyjnym sporządzona przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora
  z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Słowa kluczowe: statystyka, ekonometria, analiza danych

Warunki jakie powinien spełniać kandydat: sprawność dydaktyczna w nauczaniu statystyki i ekonometrii oraz przedmiotów pokrewnych, ukończone studia matematyczne co najmniej na poziomie licencjata, znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dla studentów zagranicznych. Praca badawcza w obszarze statystyki lub bliska analizie danych ekonomicznych.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab.  Tadeusz Bednarski (mail: tadeusz.bednarski@uwr.edu.pl)

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  dziekan.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 07.02.2017 r. (wpisując temat wiadomości: „KONKURS ZSBO”).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20.02.2017 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

The Dean

of the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

announces a call

for the position of Assistant Professor

in the Department of Statistics and Operations Research

at the Faculty of Law, Administration and Economics

of Wroclaw University

The call is open for those who comply with the requirements of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No. 164, Item 1365, with amendments).

Applicants should submit the following:

 • a letter of application addressed to the Chancellor of Wrocław University,
 • CV,
 • personal data form http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • a summary of scientific and educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a list of scientific publications, description of educational accomplishments as well as others, connected with organization and popularization of science,
 • a copy of the PhD diploma or a copy of the diploma confirming habilitation degree
 • at least one letter of reference including information about the applicant’s academic, educational and organizational record, written by an associate professor or a professor in the area which the applicant is interested in or a related area.

Keywords:  statistics, econometrics, data analysis

Description: High efficiency and competence in teaching mathematics, statistics and econometrics. Research in statistics or areas related to data analysis. Fluent knowledge of the Polish language and good English language.

 For further information please contact the head of the department, prof. dr hab. Tadeusz Bednarski, tadeusz.bednarski@uwr.edu.pl

The deadline for applications expires on February 7th, 2017.

The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: dziekan.wpae@uwr.edu.pl no later than December 7th, 2016, with the message title “KONKURS ZSBO

The results of the competition shall be announced no later than 20th February, 2017.

Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form. We reserve the right to answer only selected candidates’ applications.

Dodane przez: Anna Przygocka

9 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Sty 2017