Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Eksperymentalnej Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego .

Zatrudnienie od 19 lutego 2017 roku.

Warunki jakie winien spełniać kandydat:

Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień naukowy doktora.

 • kandydat musi posiadać dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
 • udokumentowany dorobek naukowy (artykuły na liście JCR, w których jest pierwszym autorem),
 • posiadać wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolności komunikacyjne oraz silną motywację do pracy badawczej,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty)
 • wykaz publikacji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z czasopism indeksowanych na liści JCR
 • opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą stopień naukowy doktora  habilitowanego   lub tytuł profesora  z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej
 • doświadczenie dydaktyczne z zakresu Psychologii społecznej, motywacji, różnic indywidualnych i metodologii badań
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 18 stycznia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U, Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017