Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Adiunkt w Zakładzie Muzykologii Historycznej w Instytucie Muzykologii

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzykologii Historycznej w Instytucie Muzykologii. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca 2017 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego .

Zatrudnienie od 1 października 2017 roku.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie

nauk o sztuce.

 • kandydat musi posiadać dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce
 • dorobek naukowy związany z historią muzyki ( renesans i barok)
 • 5-letnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej bezpośrednio związanej z dorobkiem naukowym i wymaganym konkursowym zakresem specjalizacji
 • biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie wykładów i ćwiczeń w tym języku
 • gotowość podjęcia pracy na Uniwersytecie Wrocławskim (pierwsze miejsce pracy) od 1 października 2017 roku
 • dyspozycyjność.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
  dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
 5. wykaz publikacji
 6. opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą
  stopień naukowy doktora  habilitowanego   lub tytuł profesora  z dziedziny objętej
  zainteresowaniami kandydata
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora .

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 13 czerwca  2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U, Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Dodane przez: Damian Grzegorczyk

19 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 22 maja 2017