Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Wykładowca w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego IPC – zgłoszenia do 31.07.2017

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2017 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

– życiorys,

kwestionariusz osobowy

– autoreferat zawierający opis przebiegu kształcenia, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych, naukowych oraz osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,

– wykaz publikacji naukowych, jeżeli kandydat jest autorem takich publikacji

– odpis dyplomu poświadczający uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędny tytuł zawodowy

– co najmniej jedną opinię o kwalifikacjach do pracy dydaktycznej, sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową i dydaktyczną oraz posiadającą stopień doktora nauk prawnych.

SŁOWA KLUCZOWE: prawo cywilne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien legitymować się tytułem zawodowym magistra i wykazywać zainteresowanie polskim prawem cywilnym. Specjalizacja w dziedzinie prawa cywilnego w toku studiów prawniczych będzie dodatkowym atutem, podobnie jak doświadczenie dydaktyczne. Niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego, natomiast znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku jest pożądana.

Stanowisko wykładowcy jest stanowiskiem dydaktycznym, obejmuje obowiązki pracy dydaktycznej i organizacyjnej, choć nie wyklucza pracy naukowej. Obowiązki dydaktyczne wyniosą od 360 do 540 godzin rocznie, to jest średnio w okresach zajęć dydaktycznych od 12 do 18 godzin zajęć, nie licząc dyżurów i czasu potrzebnego na przygotowanie się do zajęć.

Przewidziane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki – prof. dr hab. Piotr Machnikowski, piotr.machnikowski@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres:  dziekan.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 31 lipca 2017 r. (wpisując temat wiadomości: KONKURS ZPCPMP).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 października 2017 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

The Dean of the Faculty of Law, Administration and Economics of Wroclaw University announces a call for the position of lecturer in the institute of Civil Law, Department of Civil and Private International Law at the Faculty of Law, Administration and Economics of Wroclaw University

The call is open for those who comply with the requirements of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No. 164, Item 1365, with amendments).

Applicants should submit the following documents:

– a letter of application addressed to the Rector of the University of Wrocław.

– a CV.

a personal data form

– a summary of education path, teaching experience, scientific accomplishments as well as other accomplishments in the field of organization and popularization of science.

– a list of scientific publications, if applicable.

– a copy of the diploma confirming obtaining the title of magister.

– at least one letter of recommendation containing information about Candidate’s  teaching skills, issued by a person engaged in research and teaching and holding a doctor’s degree in law.

Keywords: civil law

Description:

The applicant should possess a Master degree in law and show an interest in Polish civil law. Focus on civil law in the course of education will be an advantage, as well as teaching experience. The candidate must be fluent in Polish, ability to teach in English is desired.

Lecturer is a teaching post, it involves teaching and organizational duties but does not exclude research. Teaching duties amount to 360 – 540 teaching hours per year, which is, on average and during the teaching semesters, 12 – 18 hours per week (office hours and preparation time not included). academic achievements in Polish civil law and foreign or European or comparative civil law and  experience in teaching law. Achievements in international scientific cooperation will constitute an additional advantage.

A fixed-term contract of employment is envisaged, a replacement contract.

For further information please contact the head of the department, prof. dr Piotr Machnikowski, piotr.machnikowski@uwr.edu.pl

The results of the competition shall be announced no later than 31. October 2017

The documents should be sent in the electronic form only (with documents’ scans attached) to the following address: dziekan.wpae@uwr.edu.pl no later than 31. July 2017, with the message title “KONKURS ZPCPMP”

Selected candidates will be asked to submit relevant the documents in paper form.We reserve the right to answer only selected candidates’ applications.

Dodane przez: Anna Przygocka

23 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 23 Cze 2017