Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy, studenci i doktoranci mogą liczyć na pomoc Uniwersytetu w nauce, pracy i w sytuacjach kryzysowych.

Podstawową formą pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są stypendia. Ich otrzymanie jest uzależnione od wyników w nauce lub od sytuacji finansowej w rodzinie studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora.

Studenci z niepełnosprawnością, posiadający właściwe orzeczenie, mogą ponadto skorzystać ze stypendium, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

W szczególnie trudnej sytuacji losowej i materialnej każdy student naszej uczelni może starać się o zapomogę, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne  w wysokości do 1000 zł.

Motywacją do nauki są stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.

Profesjonalną pomocą w poszukiwaniu pracy i kontaktach z pracodawcami służy społeczności akademickiej uczelniane Biuro Karier. Codziennie na stronie biura można znaleźć nowe oferty pracy, staży i praktyk.

Okazją do poznania rzeczywistości rynku pracy są spotkania z pracodawcami i Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery, które cyklicznie organizuje Biuro Karier. Na takich spotkaniach student może zapytać o specyfikę pracy w firmie, poznać przebieg rekrutacji, a co najważniejsze bezpośrednio wręczyć przedstawicielowi pracodawcy swoją aplikację. Dodatkową możliwością dla studentów jest udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier we współpracy z pracodawcami. Podczas takich spotkań studenci rozwijają swoje kompetencje miękkie, zdobywają wiedzę z zakresu rynku pracy.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się programy: „4 Kroki do Kariery” i „Mentoring dla studentów UWr”. Z obu co roku korzysta grupa studentów, zmotywowanych do działania i kształtowania swoich kompetencji, niezbędnych w ubieganiu się o pracę.

Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery, wybrać studia II stopnia i określić swoje szanse na rynku pracy. Oferują spotkania coachingowe, symulacje rozmów kwalifikacyjnych oraz sesje Assessment Center.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mieści się przy ul. Kuźniczej 49 A (tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 34, e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl).

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, podobnie jak studenci również mogą liczyć na wsparcie finansowe swojego pracodawcy: dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie aktywności kulturalno-sportowej, zapomogi i pożyczki remontowo-inwestycyjne. Funkcjonuje również pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Wszystkimi podobnymi sprawami zajmuje się Sekcja Socjalna Działu Kadr, mieszcząca się przy ul. Kuźniczej 49-55 w pokoju nr 1 (tel.+48 71 375 24 82, +48 71 375 26 92).

Największe wsparcie dla pracowników uczelni stanowi jednak możliwość rozwoju zawodowego.  Pracownicy naukowi naszej uczelni prowadzą aktywną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na całym świecie. Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku zdobywają w trakcie staży naukowych, konferencji i kwerend. Co roku organizowanych jest 1500 takich wyjazdów. Na Uniwersytet Wrocławski zapraszamy również pracowników zagranicznych. Uczelnia umożliwia pozyskiwanie środków na projekty badawcze w kraju i poza granicami.

O możliwościach i wsparciu, jakie daje Uniwersytet Wrocławski najlepiej świadczą kariery naszych pracowników i absolwentów.