Strona używa plików cookies więcej

System Zapewniana Jakości Kształcenia

W „Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013–2020” doskonalenie kształcenia uznano za jeden z głównych celów strategicznych rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie dydaktyki na wysokim poziomie akademickim w powiązaniu z badaniami naukowymi nie może pozostawać w sferze deklaracji. Wymaga podejmowania działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia zarówno na poziomie wydziałów, jak i na poziomie uczelni. Problem dbałości o jakość kształcenia był przedmiotem obrad ministrów państw sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, co znalazło swój wyraz w Komunikacie Berlińskim z 19 września 2003 r. Na wniosek ministrów Europejska Sieć Współpracy na rzecz Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA) opracowała standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Budowanie uczelnianych systemów zapewniania jakości kształcenia stało się ustawowym obowiązkiem polskich uczelni, a posiadanie takiego systemu warunkiem niezbędnym dla prowadzenia studiów.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego 30 listopada 2011 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (uchwała nr 109/2011). W ślad za uchwałą Senatu rektor określił zarządzeniem nr 5/2012 z 23 stycznia 2012 r. szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz odpowiednich zespołów wydziałowych. Zarządzeniem nr 116/2012 rektor powołał skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, której uzupełnienie oraz zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem rektora nr 5/2013, zarządzenie rektora nr 8/2014 oraz zarządzenie rektora nr 137/2014.

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, w przekonaniu, że umacnianiu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Szczegółowe zapisy zostały zawarte w uczelnianej Strategii Zarządzania Jakością Kształcenia (pełną treść dokumentu znajdziesz poniżej), przyjętej uchwałą 95/2014.