Strona używa plików cookies więcej

Komisje senackie

Dla realizacji określonych zadań Senat powołuje stałe i doraźne komisje. Stałymi komisjami senackimi są w szczególności:

Komisja Etyki

Zakres działania senackiej Komisji Etyki obejmuje w szczególności:

1) ustalanie zgodności zachowań wskazanych we wnioskach kierowanych do Komisji z kodeksem wskazań etycznych;

2) wyrażanie opinii w – zgłoszonych przez członków społeczności akademickiej – sprawach dotyczących naruszenia zasad etycznych wynikających z przyjętego kodeksu wskazań etycznych Uczelni;

3) wyrażanie opinii dotyczących prowadzonych postępowań dyscyplinarnych na wniosek Komisji Dyscyplinarnej;

4) przygotowywanie projektu zmian kodeksu wskazań etycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skład Komisji Etyki w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. prof. dr hab. Adam Chmielewski – Wydział Nauk Społecznych

Zastępca Przewodniczącego:

2. prof. dr hab. Zbigniew Pulka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Członkowie:

3. dr hab. Artur Krężel prof. UWr – Wydział Biotechnologii

4. dr Jolanta Ejfler – Wydział Chemii

5. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak – Wydział Filologiczny

6. dr hab. Grzegorz Kondrat – Wydział Fizyki i Astronomii

7. prof. dr hab. Grzegorz Plebanek – Wydział Matematyki i Informatyki

8. dr hab. Krzysztof Świerkosz – Wydział Nauk Biologicznych

9. prof. dr hab. Józef Szykulski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

10. dr hab. Andrzej Raczyk – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

11. mgr Ewa Kłapcińska – Archiwum UWr

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora

Komisja Finansów

Zakres działania senackiej Komisji Finansów obejmuje w szczególności:

1) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego co najmniej dwa tygodnie przed terminem uchwalenia go przez Senat Uczelni;

2) opiniowanie spraw związanych z finansami Uczelni na wniosek Rektora, Senatu oraz Prezydium Komisji bądź pozostałych organów Uczelni oraz z własnej inicjatywy.

Skład Komisji Finansów w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. dr hab. Marcin Cieński prof. UWr – Wydział Filologiczny

Zastępca Przewodniczącego:

2. dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Członkowie:

3. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju

4. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki

5. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

6. prof. dr hab. Ewa Marcinkowska – Wydział Biotechnologii

7. prof. dr hab. Mariusz Olczak – Wydział Biotechnologii

8. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii

9. prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik – Wydział Filologiczny

10. prof. dr hab. Antoni Ciszewski – Wydział Fizyki i Astronomii

11. prof. dr hab. Ziemowit Popowicz – Wydział Fizyki i Astronomii

12. dr hab. Tomasz Jurdziński prof. UWr – Wydział Matematyki i Informatyki

13. prof. dr hab. Jacek Świątkowski – Wydział Matematyki i Informatyki

14. dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

15. prof. dr hab. Robert Wysocki – Wydział Nauk Biologicznych

16. dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

17. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

18. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

19. dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

20. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

21. dr Rafał Juchnowski – Wydział Nauk Społecznych

22. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Wydział Nauk Społecznych

23. prof. dr hab. Robert Wiszniowski –Wydział Nauk Społecznych

24. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

25. dr Jacek Przygodzki – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

26. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka

27. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka

28. mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

29. mgr Iwona Drohomirecka-Kowalczyk – Biuro Radców Prawnych

30. dr Andrzej Ostrowski – Biuro Rektora

31. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych

32. mgr Maria Marzec – Dział Planowania i Analiz Finansowych

33. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz

34. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor

35. mgr inż. Tomasz Czaja – Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Obsługę Komisji zapewnia Dział Planowania i Analiz Finansowych

Komisja Inwestycji i Majątku

Zakres działania senackiej Komisji Inwestycji i Majątku obejmuje w szczególności:

1) inwestycje Uniwersytetu Wrocławskiego;

2) działalność remontową Uniwersytetu Wrocławskiego;

3) inne sprawy związane z powiększaniem i utrzymaniem majątku trwałego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Skład Komisji Inwestycji i Majątku w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. dr Mieczysław Sobik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Zastępcy Przewodniczącego:

2. prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Wydział Nauk Biologicznych

3. dr hab. Lucjan Jerzykiewicz – Wydział Chemii

Członkowie:

4. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju

5. dr hab. Daniel Krowarsch – Wydział Biotechnologii

6. prof. dr hab. Leszek Berezowski – Wydział Filologiczny

7. dr Agnieszka Łobocka – Wydział Filologiczny

8. prof. dr hab. Paweł Rudawy – Wydział Fizyki i Astronomii

9. dr hab. Maciej Paluszyński – Wydział Matematyki i Informatyki

10. dr hab. Dariusz Skarżyński prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

11. dr Lucyna Harc – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

12. prof. dr hab. Krzysztof Migała – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

13. dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

14. dr hab. Marcelina Zuber – Wydział Nauk Społecznych

15. dr hab. Mirosław Sadowski prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

16. mgr Renata Nowak – Biblioteka Uniwersytecka

17. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka

18. Marta Antosik – Samorząd Studentów

19. inż. Mirosława Moskaluk – Dział Nadzoru Technicznego

20. mgr inż. arch. Anna Pater-Luty – Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów

21. mgr inż. Marcin Chociej – Dział Realizacji Inwestycji

22. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz

23.mgr Barbara Starnawska – Zastępca Kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

24. mgr inż. Tomasz Czaja – Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Obsługę Komisji zapewnia Dział Realizacji Inwestycji

Komisja Nauczania

Zakres działania senackiej Komisji Nauczania obejmuje w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów, specjalności i specjalizacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich oraz uruchomienia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;

2) opiniowanie zasad rekrutacji i organizacji przyjęć na studia (limity, opłaty);

3) opracowywanie regulaminu studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;

4) opracowywanie zasad regulujących wewnętrzną pracę Uczelni dotyczącą dydaktyki i toku studiów w szczególności:

a) organizacji roku akademickiego,

b) praktyk studenckich,

c) pensum,

d) godzin ponadwymiarowych;

5) sprawy dotyczące wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz inne związane z procesem dydaktycznym.

Skład Komisji Nauczania w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. dr hab. Bogumiła Staniów prof. UWr – Wydział Filologiczny

Zastępca Przewodniczącego:

2. dr hab. Andrzej Raczyński – Wydział Matematyki i Informatyki

Członkowie:

3. prof. dr hab. Ryszard Cach – Prorektor ds. nauczania

4. dr hab. Jerzy Gubernator – Wydział Biotechnologii

5. dr Maria Stasiuk – Wydział Biotechnologii

6. dr Joanna Cybińska – Wydział Chemii

7. prof. dr hab. Mirosław Czarnecki – Wydział Chemii

8. dr hab. Marcin Cieński prof. UWr – Wydział Filologiczny

9. dr Tomasz Greczyło – Wydział Fizyki i Astronomii

10. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr – Wydział Fizyki i Astronomii

11. dr hab. Jarosław Byrka prof. UWr – Wydział Matematyki i Informatyki

12. dr hab. Małgorzata Janicka – Wydział Nauk Biologicznych

13. dr Joanna Łubocka – Wydział Nauk Biologicznych

14. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

15. dr Alina Czapiga – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

16. dr hab. Dariusz Ilnicki – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

17. dr Rafał Juchnowski – Wydział Nauk Społecznych

18. dr hab. Jacek Zieliński – Wydział Nauk Społecznych

19. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

20. dr Monika Górska – Biblioteka Uniwersytecka

21. prof. dr hab. Piotr Chruszczewski – Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

22. dr hab. Maciej Górka – Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

23. mgr Elżbieta Kopeć – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

24. mgr Aleksandra Matkowska – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

25. Karolina Wołoszyn – Samorząd Studentów

26. mgr Dominika Buczkowska – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier

27. dr Leszek Ryk – Centrum Edukacji Nauczycielskiej

28. mgr Małgorzata Gregier-Głowacka – Dział Nauczania

Obsługę Komisji zapewnia Dział Nauczania

Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą

Do zadań Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności przedstawienie opinii w sprawach:

1) badań naukowych i innowacyjnych, kierunków ich rozwoju i finansowania;

2) opieki naukowej nad młodą kadrą naukową;

3) stypendiów naukowych i wewnętrznych programów badawczych;

4) współpracy  naukowej Uniwersytetu z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi;

5) współpracy Uniwersytetu z PAN i PAU oraz innymi krajowymi organizacjami naukowymi, w tym również z fundacjami wspierającymi badania naukowe i współpracę zagraniczną;

6) współpracy Uniwersytetu z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i międzynarodowymi programami naukowymi, w szczególności programami finansowanymi przez Unię Europejską;

7) współpracy Uniwersytetu z MNiSW w zakresie badań naukowych i współpracy zagranicznej;

8) świadczenia badań naukowych na rzecz regionu;

9) opiniowanie wniosków o nagrody ministra;

10) innych związanych z badaniami naukowymi i współpracą zagraniczną.

Skład Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

Zastępca Przewodniczącego:

2. prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz – Prorektor ds. nauki

Członkowie:

3. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Wydział Biotechnologii

4. dr Joanna Cybińska – Wydział Chemii

5. dr hab. Marcin Stępień prof. UWr – Wydział Chemii

6. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny

7. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny

8. prof. dr hab. Izabela Surynt – Wydział Filologiczny

9. prof. dr hab. Adam Kiejna – Wydział Fizyki i Astronomii

10. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii

11. prof. dr hab. Piotr Biler – Wydział Matematyki i Informatyki

12. dr hab. Małgorzata Daczewska prof. UWr – Wydział Nauk Biologicznych

13. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

14. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

15. dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

16. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

17. dr hab. Anna Pietranik – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

18. dr hab. Katarzyna Kajdanek – Wydział Nauk Społecznych

19. dr hab. Marcelina Zuber – Wydział Nauk Społecznych

20. dr hab. Dariusz Adamski prof. UWr – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

21. mgr Mariola Grzyb – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

22. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka

23. mgr Emilia Wilanowska – Biuro Projektów Zagranicznych

24. mgr Urszula Broda – Biuro Współpracy Międzynarodowej

25. mgr Bożena Tytoń – Dział Badań Naukowych

Obsługę Komisji zapewnia Dział Badań Naukowych

Komisja Rozwoju

Zakres działania senackiej Komisji Rozwoju obejmuje w szczególności:

1) opiniowanie i przedkładanie projektów dokumentów dotyczących misji, wizji i strategii rozwoju Uniwersytetu;

2) opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących tworzenia jednostek organizacyjnych, ich zmian organizacyjnych i likwidacji;

3) opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów z punktu widzenia ich zgodności ze strategią rozwoju Uniwersytetu;

4) opiniowanie i przedkładanie wniosków dotyczących:

a) informatyzacji Uniwersytetu,

b) procesów zarządzania Uniwersytetem,

c) finansowych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu.

Skład Komisji Rozwoju w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Zastępca Przewodniczącego:

2. prof. dr hab. Anna Trzeciak – Wydział Chemii

Członkowie:

3. prof. dr hab. Wiesława Miemiec – Prorektor ds. finansów i rozwoju

4. dr hab. Marcin Łukaszewicz prof. UWr – Wydział Biotechnologii

5. prof. dr hab. Stefan Kiedroń – Wydział Filologiczny

6. dr hab. Roman Opiłowski – Wydział Filologiczny

7. prof. dr hab. Marek Nowicki – Wydział Fizyki i Astronomii

8. prof. dr hab. Michał Tomczak – Wydział Fizyki i Astronomii

9. dr Jakub Michaliszyn – Wydział Matematyki i Informatyki

10. prof. dr hab. Grzegorz Plebanek – Wydział Matematyki i Informatyki

11. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski – Wydział Nauk Biologicznych

12. dr Zbigniew Łoś – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

13. dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

14. dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

15. dr hab. Patrycja Matusz-Protasiewicz – Wydział Nauk Społecznych

16. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

17. mgr inż. Grażyna Piotrowicz – Biblioteka Uniwersytecka

18. mgr Ewa Majewska-Machaj – Biuro Radców Prawnych

19. dr Adrianna Michalewska – Biuro Rektora

20. dr Andrzej Ostrowski – Biuro Rektora

21. mgr Elżbieta Solarewicz – Dział Kadr

22. mgr Rafał Musiał – Dział Organizacyjny

23. mgr Ryszard Żukowski  – Kanclerz

24. mgr Jadwiga Gizowska – Kwestor

Obsługę Komisji zapewnia Biuro Rektora

Komisja Statutowa

Zakres działania senackiej Komisji Statutowej obejmuje w szczególności:

1) opiniowanie skierowanych do Komisji przez Senat lub Rektora projektów przepisów, których uchwalanie należy do kompetencji Senatu, także z punktu widzenia ich zgodności z prawem;

2) opiniowanie uchwały rady wydziału, od której dziekan odwołał się do Senatu;

3) dokonywanie ocen przestrzegania postanowień Statutu w przepisach stanowionych przez organy Uczelni.

Skład Komisji Statutowej w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

1. prof. dr hab. Karol Kiczka – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zastępca Przewodniczącego:

2. dr hab. Kazimierz Orzechowski prof. UWr – Wydział Chemii

Członkowie:

3. prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

4. prof. dr hab. Hanna Jańska – Wydział Biotechnologii

5. dr hab. Jakub Pigoń prof. UWr – Wydział Filologiczny

6. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska – Wydział Filologiczny

7. dr hab. Dariusz Prorok – Wydział Fizyki i Astronomii

8. prof. dr hab. Ludomir Newelski – Wydział Matematyki i Informatyki

9. prof. dr hab. Elżbieta Lonc – Wydział Nauk Biologicznych

10. dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

11. prof. dr hab. Przemysław Wiszewski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

12. dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

13. prof. dr hab. Jacek Puziewicz – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

14. prof. dr hab. Robert Wiszniowski – Wydział Nauk Społecznych

15. dr hab. Piotr Lisowski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

16. dr Monika Górska – Biblioteka Uniwersytecka

17. Agata Siwak – Samorząd Studentów

18. mgr Ewa Majewska-Machaj – Biuro Radców Prawnych

19. mgr Elżbieta Solarewicz – Dział Kadr

20. mgr Rafał Musiał – Dział Organizacyjny

21. mgr Ryszard Żukowski – Kanclerz

Obsługę Komisji zapewnia Dział Organizacyjny