Strona używa plików cookies więcej

Współpraca z uczelniami

Środowiskowa inauguracja nowego roku akademickiego

Od trzech lat władze wrocławskich uczelni – Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu spotykają się 1 października w Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego na wspólnej uroczystej inauguracji roku akademickiego. Po uroczystości orszak uczelniany maszeruje do Rynku, gdzie m.in. wspólnie odśpiewany jest hymn akademicki Gaudeamus igitur.

Jest to nawiązanie do pierwszych powojennych lat wspólnoty akademickiej; Uniwersytet i Politechnika, powołane dekretem z dnia 24 sierpnia 1945 r. zaraz po wojnie funkcjonowały bowiem jako odrębne uczelnie, jednakże w ścisłym związku instytucjonalnym i personalnym, połączone m.in. osobą rektora prof. Stanisława Kulczyńskiego, wspólnym Senatem i administracją. Według niektórych źródeł w pierwszych powojennych latach na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu studiowała aż jedna szósta wszystkich polskich studentów. Na odradzających się uczelniach wykładali profesorowie lwowskich i wileńskich uczelni, którzy przeszczepiali tu wszystkie tradycje i wysoki etos pracy naukowej i akademickiej. Po kilku latach wspólnoty akademickiej od Uniwersytetu zaczęły odłączać się kolejne wydziały, tworząc samodzielne uczelnie. W ten sposób pod koniec lat 40. powstała Akademia Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich), Wyższa Szkoła Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego (obecnie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Ostatecznie jedność Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu ustała w roku akademickim 1951/1952. 

Tegoroczna uroczysta środowiskowa inauguracja roku akademickiego jest integralną częścią obchodów Jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”  jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich.

Nazwa Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” została zaproponowana przez Marcina Żukowskiego w trakcie prac nad pierwszą wersją statutu Stowarzyszenia zimą 2005/2006 i wraz ze statutem przyjęta na VI konferencji środowiska w Zielonej Górze w lutym 2006. Pod taką też nazwą Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w kwietniu tego samego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia
1.    Adam Bączkowski (Uniwersytet Gdański)
2.    Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
3.    Monika Jabłońska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
4.    Ilona Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
5.    Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
6.    Patrycja Łykowska (Uniwersytet Zielonogórski)
7.    Łukasz Michniewicz (Politechnika Opolska)
8.    Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
9.    Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
10.    Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)
11.    Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
12.    Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska)
13.    Andrzej Sołtysiak (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
14.    Anna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski)
15.    Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
16.    Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Komitet Założycielski
wybrany w trakcie VI Konferencji środowiska rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni 22 lutego 206 roku w Zielonej Górze, który decyzją członków założycieli zobowiązany został do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie
Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)

Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.
Toteż Stowarzyszenie „PROM” stawia przed sobą jako główne cele:
•    Stworzenie szerokiej platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu  powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy.
•    Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju.
•    Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o  uczelniach i nauce polskiej.
•    Integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i wyższych uczelni.

Swoje cele „PROM” realizuje poprzez:
•    zapewnianie rektorom uczelni polskich zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie public relations uczelni,
•    współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym do PROM charakterze (EUPRIO, AlphaGalileo),
•    współpracę z władzami wszystkich stopni, organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
•    podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
•    organizację konferencji, szkoleń i warsztatów będących formą samodoskonalenia członków Stowarzyszenia w zakresie tworzenia wizerunku nauki i wyższej uczelni.

www.prom.edu.pl

Wrocławski Indeks

Akcja promocyjna wrocławskich szkół wyższych. Projekt realizują wspólnie Urząd Miejski Wrocławia i trzynaście uczeni publicznych i niepublicznych:

Akademia Wychowania Fizycznego
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Politechnika Wrocławska
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Przyrodniczy
Uniwersytet Wrocławski
Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Filologiczna
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

www.wroclawskiindeks.pl

 

Tared